Välkommen till..
 Mx2 i Frillesås
Start Uthyrning Försäljning    
         

 
Hyresvillkor

1. Fordonets användning:
Fordonet får användas för normalt brukande inom Sveriges av hyresmannen eller med dennes samtycke och ansvar tillhörande familj. Hyresmannens ansvarar för att endast behörig person framför fordonet. Vid färd utanför Sverige's gränser krävs uhyrarens skriftliga godkännande. Olovligt försök att föra ut fordonet ur Sverige innebär att hyresmannen förverkat sin rätt att disponera fordonet i enligt hyresavtalet.

2. Hyra och dröjsmål med betalning.
Hyran för fordonet anges på hyrskontraktet. Och skall normalt betalas i förskott. Om faktuering tilllämpas äger uthyraren rätt att debitera faktueringsavgift a 50 sek. Om hyreskostnaden skall erläggas av annan, t.ex. juridisk person, ansvarar hyrestagaren solidariskt genom underskrift för att hyreskostnaden betalas till fullo.Är inte hyran betald senast förfallodagen utgår dröjsmålsränta motsvarande 3 månaders STIBOR +8% samt eventuella påminnelse- och inkassoavgifter.

3. Försenad leverans.
Uthyraren skall tillhandahålla fordonet vid utsatt tid + 15 minuter. Svarar inte uthyraren upp mot detta är hyrestagaren berättigad till nedsättning av hyran i skälig omfattning, vid försening längre än 30 minuter äger hyrestagaren rätt till att annullera avtalet. Hyrestagaren har aldrig rätt till större kompensation än hyresbeloppet.

4. Skada/stöld/fel
Uthyraren ansvarar för skador som uppkommit innan avhämtning, i övrigt ansvarar hyrestagaren. Det är hyrestagarens skyldighet att påpeka eventuella brister innan avfärd. Uthyraren har vid behov rätt att ställa ersättningsfordon till förfogade utan extra kostnad. Hyrestagaren är skyldig att erlägga självrisk vid vagnskada 2500:- / Däck 250:- / Däck inkl fälg: 400:- / Stöld 2500:-

5. Återlämning
Fordonet skall återlämnas på den plats som fordonet avhämtats eller särskild avtalad plats. Hyrestagaren ansvara att fordonet återlämnas i samma skick som vid avhämtning när hänsyn tagits för normalt brukande. Vid återläming utanför avtalets föreskrifter är hyrestagaren skyldig att ersätta uthyraren för samtliga merkostnader. Det är förbjudet vid straffansvar att bruka fordonet efter hyrestidens utgång

6. Uthyrarens rätt till hävning
Uthyraren har alltid rätt att häva avtalet ifall hyrestagaren inte fullföljer sina åttagande i enlighet med kontraktet eller att uthyraren fattar misstanke om detsamma.

7. Personuppgifter
Uthyraren behandlar och lagrar hyrestagarens personuppgifter i ett datoriserat register för att kunna fullgöra sina förplikterser samt för att informera om förändringar i verksamheten.

8. Bötesförelägganden
Hyrestagaren ansvarar för att ersätta alla avgifter och bötesföreläggande som fordonet har belagts med under hyrestiden. Undantag gäller för föreläggande gällande fordonets skick, skatteförhållande eller besiktningsstatus.

Mx2 i Frillesås

Org.nr:
969731-9938
Adress:
Borekullav. 67
439 62 Frillesås
Bankgiro:
382 - 9876
 
    hmmmm.....  Visste du att vi också har en biltransport ?!!!?